Nazwa Kontraktu:

Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu DK20

Umowa o dofinansowanie nr POIS.04.02.00-00-0046/16-00
Projektu "
Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu DK20" nr POIS.04.02.00-00-0046/16
w ramach działania 4.2.: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.
Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020


Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 229 675 938,66 PLN (brutto)
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 174 477 351,76 PLN (brutto)


Terminy realizacji kontraktu:


  • 10.09.2014 - podpisanie umowy na roboty projektowo-budowlane z firmą Strabag Sp. z o.o.

  • 08.10.2014 - rozpoczęcie etapu projektowania obwodnicy o przekroju jezdni 2+1

  • 23.03.2015 - podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz na zarządzaniu Kontraktem z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o.

  • 24.06.2015 - zatwierdzenie przez Inwestora Projektu Budowlanego

  • 25.06.2015 - złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy Obwodnicy

  • 22.07.2015 - podjęte zostało postępowanie administracyjne (postanowieniem nr WI-II.7820.3g.2014.MM) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Starogard Szczeciński – Gdynia”

  • 19.10.2015 - wojewoda Pomorski wydał Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

  • 21.10.2015 - rozpoczęto roboty budowlane

  • 10.09.2017 - termin zakończenia robót

  • 10.09.2018 - zakończenie okresu przeglądów i rozliczenia kontraktu


Zamawiający:
Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Austrostad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

reprezentowana przez:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk
tel.: +48 (58) 511 24 00
fax. +48 (58) 511 24 05
e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu:
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
ul. Zabytkowa 2, 80-253 Gdańsk
tel.: +48 (58) 341 40 38
fax: +48 (58) 341 30 65
e-mail: biuro@tgd.pl

Wykonawca (Konsorcjum firm):
Strabag Sp. z o.o. (Lider konsorcjum)
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Biuro regionalne:
ul. Witomińska 2, 81-311 Gdynia
tel.: +48 (58) 627 32 80
fax: +48 (58) 341 30 65

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Partner konsorcjum)
ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław
Lokalizacja Kontraktu:


Większy widok mapy
Brak postów.
Brak postów.