• 10.09.2014 - podpisanie umowy na roboty projektowo-budowlane z firmą Strabag Sp. z o.o.
 • 08.10.2014 - rozpoczęcie etapu projektowania obwodnicy o przekroju jezdni 2+1
 • 23.03.2015 - podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz na zarządzaniu Kontraktem z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
 • 11.06.2015 Uzyskano decyzje o zmieniające pozwolenia wodno-prawne na odprowadzenie wód opadowych i budowę urządzeń wodnych, wydane dla Obwodnicy Kościerzyny w roku 2013.
 • 24.06.2015 - zatwierdzenie przez Inwestora Projektu Budowlanego
 • 25.06.2015r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku złożono wniosek o podjęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pn: „Budowa Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński  – Gdynia”
 • 22.07.2015 zawieszono z urzędu postępowania dotyczącego wniosku z  25.06.2015r.,w sprawie wydania decyzji ZRID  do czasu zakończenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • 27.08.2015 ukazało się obwieszczenie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku o „możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni w siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w związku z ponowną oceną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński  – Gdynia
 • 05.10.2015 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, po ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn "Budowa Obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński-Gdynia" uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia i wskazał obowiązek podjęcia przez Inwestora określonych działań. 
 • 19.10.2015 Wojewoda Pomorski wydał Decyzję nr WI-II.7820.3.16.2014.MM
  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
 • 21.10.2015 Rozpoczęto roboty budowlane