Opis Robót zrealizowanych w styczniu 20161        Roboty Drogowe

Zakres robót                                                                        Lokalizacja

-      wycinka drzew i krzewów wraz z karczowaniem                     TG, km 0+500 - 1+100
TG, km 6+800 – 7+500
Ul. Klasztorna

-      wzmocnienie gruntu DR (geomembrama)                               TG, km 4+540 - 4+725

-      wbijanie ścianki szczelnej                                                    ul. Towarowa

-      rozbiórki                                                                             ul. Klasztorna (F, H)
ul. Cegielnia (I)

-      wymiana gruntu                                                                   TG, km 6+400 - 6+475
DD10
TG, km 0+900 – 0+935
TG, km 0+780 – 0+820
DD11
DD3
TG, km 6+740 - 6+810
TG, km 2+350 - 2+435
TG, km 3+860 - 3+900
TG, km 3+900 – 4+020
TG, km 4+020 – 4+100
TG, km 5+475 – 5+510
TG, km 1+605 - 1+655
WKP Ł 2/1, Ł 2/2

-      wykop                                                                                TG, km 5+100 - 5+300
TG, km 5+700 - 6+100
DD10
         
-     nasyp                                                                                TG, km 1+900
DD15
DD10

-     stabilizacja spoiwem hydraulicznym                                DD15

-     kruszywo technologiczne                                                 DD15

2        Roboty Branżowe

Zakres robót                                                                        Lokalizacja

-      kolizje SN 11                                                                      TG, km 3+750
-      kolizje SN 7 i SN 8                                                              TG, km 2+800 - 3+500