Opis Robót zrealizowanych w lipcu 2016

I.       Roboty Drogowe

Zakres robót
Lokalizacja


- odhumusowanie
WW Ł4/2

ul. Leśna


- wykop
ul. Leśna

TG km 1+100 - 1+280

TG km 1+400 - 1+500

TG km 2+200 - 2+300

TG km 2+300 - 2+510

TG km 2+600 - 2+770

TG km 3+500 - 3+750

TG km 4+720 - 4+900

WKW Ł3/1 i Ł3/4

TG km 5+750 - 5+850

TG km 6+100 - 6+400

DD18

WKW Ł3/2

ul. Przemysłowa

TG km 7+000 - 7+200

ul. Chojnicka

ul. Klasztorna


- nasyp
TG km 0+700 - 0+980

TG km 1+500 - 1+770

WKP

TG km 3+000 - 3+100

TG km 3+200 - 3+300

TG km 3+300 - 3+400

TG km 4+900 - 4+930

WKW Ł3/1 + rondo

WW Ł4/2

DD10

DD12

DD18

WD-8 (DG 187029G)


- rozbiórka drogi
ul. Przemysłowa

ul. Klasztorna

ul. Leśna


- wzmocnienie w technologii VD
TG km 2+810 - 2+930


- wzmocnienie w technologii CMC
TG km 2+550


- podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5
TG km 4+930 - 5+430

TG km 4+720 - 4+900


- nawierzchnia z mieszanki 0/31,5
DD18


- podbudowa pomocnicza C1,5/2,0
TG km 4+950 - 5+160

TG km 0+130 - 0+580 + Ł1/4

Rondo Kościuszki + Ł1/3

TG km 5+160 - 5+330

TG km 5+850 - 6+000

TG km 6+450 - 6+900


- stabilizacja podłoża
TG km 5+840 - 5+980

TG km 6+000 - 6+100

WKZ Ł1/2

WKW Ł3/1 + rondo

DD18WKZ Ł1/1 +  rondo
- kruszbet
DD10

DD18


- droga technologiczna
TG km 3+030 - 3+300


- budowa objazdu
WD-7


II.     Roboty Mostowe

Obiekt                                    Zakres robót
WA1                                       - zbrojenie i deskowanie skrzydełek
- beton skrzydełek Podpora 1
- izolacja fundamentów i ścian przyczółków

PZ2                                                     - izolacja elementów prefabrykowanych wraz z zasypką
- ściany oporowe (bloczki, siatki, zasypka)

WA3                                       - chudy beton pod fundament P2
                                               - zbrojenie ławy fundamentowej P1 i P2
                                               - beton ław fundamentowych P1 i P2 jezdnia lewa

WD4                                       - chudy beton pod fundamentami
                                               - zbrojenie ławy fundamentowych i filarów
                                               - beton ław fundamentowych P1 i P3

WA-5                                      - zbrojenie ustroju nośnego
                                               - beton płyty ustroju nośnego

WD-6                                      - wykonanie wzmocnienia podłoża – kolumny DSM
                                                - chudy beton pod fundamentem P3

WD-7                                        - roboty ziemne - wykopy
                                                - chudy beton pod fundamentami P1, P2, P3
                                                - beton fundamentu P2

WD-8                                      - ściany oporowe (bloczki, siatki, zasypka)

WD-9                                      - zbrojenie płyty ustroju nośnego
                                               - beton płyty ustroju nośnego
                                  

III.   Roboty Branżowe

Zakres robót
Lokalizacja


- kolizja WN
ul. Przemysłowa


- kolizja 9SN
TG km 2+100
- kolizja 11SN
ul. Plebanka
- kolizja 12SN
TG km 3+600
- kolizja 13SN
TG km 5+000


- kolizja 5nn
ul. Cegielnia
- kolizja 6nn
ul. Cegielnia
- kolizja 7nn
ul. Cegielnia
- kolizja 8nn
ul. Cegielnia
- kolizja 13nn
ul. Plebanka
- kolizja 17nn
TG km 6+200
- kolizja 19nn
WW
- kolizja 19bnn
WW
- kolizja 20nn
WW


- kolizja T2
ul. Leśna
- kolizja T4
ul. Klasztorna
- kolizja T5
ul. Plebanka
- kolizja T9
WW


- przebudowa sieci wodociągowej PW3
ul. Chojnicka
- przebudowa sieci wodociągowej PW5
ul. Plebanka
- przebudowa sieci wodociągowej PW8
ul. Przemysłowa
- przebudowa sieci wodociągowej PW10
WW


- przebudowa sieci kan. sanitarnej KS7
ul. Plebanka


- wykonanie przepustów z rur GRP
DD18 km 0+258

DD10 km 1+300

DD10 km 1+110

WKW Ł3/1 km 0+108

ul. Leśna km 0+620

DD1 TG km 0+019

ul. Przemysłowa km 0+354

DD10 km 0+765

WKW Ł3/4


- wykonanie przepustów z rur GRP "DUŻE"
TG km 5+100


- przepusty pod zjazdami
DD10, DD18


- kanał technologiczny
TG km 6+800

TG km 7+500 - 7+600


Kanalizacja deszczowa KD1, KD10, KD12, KD17a, KD17b, KD18a, KD18b, KD22, KD25, KD26
WKZ Ł1/3 i Ł1/4, WKP Ł2/1 i Ł2/2, ul. Klasztorna, TG km 3+400, DD10 km 0+850, DD10 km 0+800,  TG km 5+700, ul. Przemysłowa


- kanalizacja deszczowa KD3, KD5, KD12, KD14b, KD22
TG km 0+650, ul. Leśna, ul. Klasztorna, WKP Ł2/4, TG km 5+700
- kanalizacja deszczowa KD10a, KD15, KD28, KD29
DD8, WKP Ł2/3 i 2/4, WW Ł4/1, TG km 7+250


- wpusty drogowe
TG km 0+180 - 0+320

TG km 4+700 - 5+100

ul. Leśna

TG km 1+500

TG km 0+800
Opis Robót zrealizowanych w czerwcu 2016
I.       Roboty Drogowe

Zakres robót
Lokalizacja


- porządkowanie terenu po wycince
ul. Plebanka


- odhumusowanie
DD18

ul. Cegielnia


- wymiana gruntu
WKP Ł2/4


- wykop
DD1

WKZ

ul. Leśna

TG km 1+100 - 1+290

ul. Cegielnia

TG km 2+300 - 2+510

TG km 3+500 - 3+750

TG km 4+720 - 4+900

TG km 2+610 - 2+770

TG km 5+500 - 5+600

WKW Ł3/3

WKW Ł3/4

TG km 5+800 - 6+400

TG km 6+850 - 6+925

TG km 6+950 - 7+200

DD18


- nasyp
TG km 0+250 - 0+350

TG km 0+750 - 0+980

TG km 1+540 - 1+700

TG km 1+780 - 2+000

WKP

TG km 2+340 - 2+450

TG km 3+200 - 3+300

DD10

TG km 4+720 - 4+960

TG km 4+900 - 5+100

TG km 5+100 - 5+160

TG km 5+330 - 5+500

ul. Przemysłowa - Rondo nr 1 i 2

TG km 6+400 - 6+925

TG km 6+780 - 6+840

DD18

WW Ł4/2


- rozbiórka drogi
ul. Klasztorna

ul. Cegielnia


- wzmocnienie w technologii VD
TG km 2+810 - 2+930


- droga technologiczna
ul. Cegielnia


- podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5
WKW Ł3/3, Ł3/2


- podbudowa pomocnicza C1,5/2,0
TG km 4+950 - 5+160

WKW Ł3/3

TG km 4+725 - 4+900

TG km 0+450 - 0+580

WKZ Ł1/3


- stabilizacja podłoża
TG km 5+500 - 5+750

DD1

TG km 1+670 - 1+750

TG km 6+000

WKW Ł3/3 i Ł3/2


- podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 9cm
WKW Ł3/2 i Ł3/3


- warstwa wiążąca z AC16 WMS gr. 7cm
WKW Ł3/2 i Ł3/3


- kruszbet
DD10

DD3

ul. Chojnicka


- droga technologiczna
ul. Cegielnia


- wbijanie ścianki szczelnej
TG km 2+550


- budowa objazdu
WD-7

WD-4

ul. Chojnicka

ul. Klasztorna
II.     Roboty Mostowe

Obiekt                                                Zakres robót
WA1                                                   - rozdeskowanie płyty ustroju nośnego
- zbrojenie i deskowanie skrzydełka Podpora 2
- beton skrzydełek Podpora 2

PZ2                                                      - zbrojenie styków fundamentów
                                                            - beton styków fundamentów
                                                            - izolacja fundamentów wraz z zasypką
                                                            - montaż elementów prefabrykowanych – łupiny
                                                            - wykop pod ściany oporowe
                                                            - wykonanie ław pod ściany oporowe
                                                            - montaż bloczków, siatek wraz z zasypką

WA3                                                   - roboty ziemne (wykop)
                                                          - chudy beton pod fundament P1
                                                          - zbrojenie ławy fundamentowej P1

WA-5                                                  - deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego
                                                          - montaż łożysk

WD-6                                                  - roboty przygotowawcze związane z                                                                              wzmocnieniem podłoża pod fundamenty          
WD-8                                                  - beton fundamentu P1
                                                                                  - zbrojenie i deskowanie filarów
                                                                                  - beton filarów podpór P1, P2, P3
                                                                                  - wykop pod ściany oporowe
- rozpoczęcie prac z wykonaniem ścian oporowych
                                                         
WD-9                                                  - deskowanie i zbrojenie oczepów filarów
                                                          - beton oczepów filarów
                                                          - zbrojenie skrzydełek
                                                          - beton skrzydełek
                                                          - deskowanie i zbrojenie płyty ustroju nośnego
                                                          - montaż łożysk
                                  

III.   Roboty Branżowe

Zakres robót
Lokalizacja
- kolizja 9SN
TG km 2+100
- kolizja 11SN
TG km 3+600
- kolizja 12SN
TG km 3+600
- kolizja 13SN
TG km 5+000


- kolizja 4nn
TG km 1+200
- kolizja 5nn
ul. Cegielnia
- kolizja 7nn
ul. Cegielnia
- kolizja 8nn
ul. Cegielnia
- kolizja 11nn
TG km 2+500
- kolizja 17nn
TG km 6+200
- kolizja 18nn
TG km 6+500
- kolizja 19nn
WW


- kolizja T2
ul. Leśna
- kolizja T3
ul. Cegielnia
- kolizja T4
ul. Klasztorna
- kolizja T5
ul. Plebanka
- kolizja T8
ul. Przemysłowa
- kolizja T9
WW


- przebudowa sieci wodociągowej PW3
ul. Chojnicka
- przebudowa sieci wodociągowej PW4
ul. Klasztorna
- przebudowa sieci wodociągowej PW5
ul. Plebanka
- przebudowa sieci wodociągowej PW8
ul. Przemysłowa
- przebudowa sieci wodociągowej PW10
WW


- przebudowa sieci kan. sanitarnej KS2
TG km 1+200
- przebudowa sieci kan. sanitarnej KS3
ul. Cegielnia
- przebudowa sieci kan. sanitarnej KS7
ul. Plebanka


- wykonanie przepustów z rur GRP
DD12 km 0+091

WKW Ł3/1 km 0+108

WKW Ł3/2 km 0+178

WKW Ł3/3 km 0+102


- wykonanie przepustów z rur GRP "DUŻE"
TG km 1+610 (PMZ-3)

TG km 3+280 (PMZ-2)


- przepusty pod zjazdami
DD14


- kanał technologiczny
TG km 6+900

TG km 5+900


- kanalizacja deszczowa KD1, KD5, KD5a, KD10, KD12, KD15, KD25, KD14b, KD22, KD22a, KD27, KD20
Rondo Hallera-Kościuszki, ul. Leśna, WKZ Ł1/2, Rondo WKP Ł2/1 Ł2/2, ul. Klasztorna, WKP Ł2/3 i Ł2/4, ul. Przemysłowa, WKP Ł2/4, TG km 5+700, 6+900, ul. Klasztorna


- budowa oświetlenia - przepusty
ul. Przemysłowa

Rondo Hallera-Kościuszki


- wpusty deszczowe
TG km 0+180 - 0+320

TG km 1+300

TG km 4+900 - 5+100