ROBOTY BUDOWLANE  WYKONANE W STYCZNIU  2017
I.       Roboty Drogowe

Zakres robót
Lokalizacja
- wykop
DD2

ZRI-8

ZRI-10

DD7

WKW


- nasyp
ul. Klasztorna

ul. Towarowa

ZRI-10

WW

TG km 4+700 - 5+600 (pas rozdziału)


- wymiana gruntu
ZRI-10


- krawężniki
Rondo Ł3/3


- kostka kamienna
Rondo Ł3/3


- umocnienie rowów płytami ażurowymi
WKZ Ł1/1


- ścieki trójkątne i korytkowe
TG km 4+200 - 4+500


- humusowanie skarp
TG km 6+200 - 6+600


- mur oporowy
WW


II.     Roboty Mostowe

Obiekt                                                                       Zakres robót

WD-4                                                                         - beton płyty przejściowej P1

III.   Roboty Branżowe

Zakres robót
Lokalizacja
- kolizja T2
ul. Leśna
- kolizja T4
ul. Klasztorna
- kanalizacja deszczowa KD7
ul. Cegielnia
- kanalizacja deszczowa KD5
ul. Cegielnia


- oświetlenie drogowe
ul. Cegielnia

ul. Przemysłowa

TG km 3+100 - 4+000

ul. Chojnicka

ul. Klasztorna


- kanalizacja sanitarna KS3
ul. Cegielnia


- budowa kanału technologicznego
TG km 0+700

TG km 6+000

TG km 7+100