ROBOTY BUDOWLANE  WYKONANE W LUTYM  2017:

I.       Roboty Drogowe
Zakres robót
Lokalizacja


- wykop
ZRI-8

TG km 0+550

TG km 4+930

TG km 4+930


- nasyp
WA-1

TG km 0+750

TG km 0+780

ul. Klasztorna

TG km 4+500 - 4+580

ul. Towarowa

ZRI-10

WW


- wymiana gruntu
ZRI-8


- krawężniki
ul. Przemysłowa


- kostka kamienna
Rondo Ł3/3


- umocnienie skarp wlotów i wylotów
TG km 4+900


- ścieki trójkątne i korytkowe
TG km 4+300 - 4+500

TG km 3+500


- wzmocnienie w technologii CMC - materac
TG km 2+550


- mur oporowy
WW


- utrzymanie oznakowania objazdów i tymczasowych ciągów pieszych


- objazd
TG km 0+000

II.     Roboty Mostowe
Obiekt                                                            Zakres robót
WA-1                                                                 - wykonanie ławy pod umocnienie stożka Podpora P1
WA-3                                                              - drenaż za przyczółkami
WD-4                                                              - beton płyty przejściowej P3
WA-5                                                              - wykop pod podwalinę stożka – Podpora P1
WD-7                                                              - zbrojenie płyty przejściowych P1 i P3
                                                                      - beton płyt przejściowych P1 i P2
WD-9                                                                - gzymsy ścian oporowych (zbrojenie, betonowanie, montaż desek gzymsowych)
III.   Roboty Branżowe
Zakres robót
Lokalizacja
- budowa oświetlenia (układanie kabli)
ul. Chojnicka
- kolizja 1nn
TG km 0+000