ROBOTY BUDOWLANE  WYKONANE W MAJU 2017:

I.       Roboty Drogowe
Zakres robót                                                                  Lokalizacja
- roboty ziemne (nasyp, wykop, profilowanie, skarpowanie, rowy, pobocza, chodniki, zjazdy)
                                                                                      TG km 0+100
                                                                                      TG km 1+300 - 1+450
                                                                                      TG km 2+300 - 2+700
                                                                                      TG km 2+740 - 2+950
                                                                                      TG km 4+200 - 4+300
                                                                                      TG km 4+500 - 4+725
                                                                                      TG km 5+750 - WKW
                                                                                      TG km 6+450 - 6+500
                                                                                      TG km 6+950
                                                                                      WKP, WKW, WW
                                                                                      ul. Leśna, ul. Cegielnia
                                                                                      ul. Klasztorna,
                                                                                      ul. Towarowa
                                                                                      Droga gminna przy WD-8
                                                                                      DD2, DD4, DD6, DD8
                                                                                      DD10, DD11, DD12
                                                                                      DD15, DD19, DS6a
                                                                                      DS8, ZR-4
- odhumusowanie                                                            ul. Klasztorna
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 0/16        TG km 2+830 - 3+050
                                                                                      TG km 3+440 - 3+500
                                                                                      WKW, ul. Cegielnia
                                                                                      ul. Leśna
                                                                                      ul. Klasztorna
                                                                                      ul. Przemysłowa
                                                                                      Droga gminna przy WD-8
- podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5                     TG km 2+480 - 2+780
                                                                                      TG km 2+830 - 3+050
                                                                                      TG km 4+500 - 4+725
                                                                                      TG km 5+000 - 5+400
                                                                                      TG km 6+000 - 6+050
                                                                                      WKP, WKW
                                                                                      ul. Leśna
                                                                                      ul. Przemysłowa
                                                                                      ul. Towarowa
                                                                                      ul. Klasztorna
                                                                                      ul. Cegielnia
                                                                                      Droga gminna przy WD-8
                                                                                      DS4,
- nawierzchnia z mieszanki 0/31,5                                    DS8
- pobocze z mieszanki 0/31,5                                           TG km 6+000
                                                                                      ul. Klasztorna
- warstwa wiążąca z AC                                                   TG km 0+000 - 0+610
                                                                                      TG km 6+050 - 7+646, WW
                                                                                      WKZ (Ł-1/1, Ł-1/3, Ł-1/4)
                                                                                      ul. Leśna, ul. Kościuszki
                                                                                      rondo ul. Hallera
                                                                                      rondo ul. Kościuszki
                                                                                      ul. Klasztorna
- podbudowa z AC                                                           TG km 0+000 - 0+040
                                                                                      TG km 1+380
                                                                                      TG km 2+480 - 2+780
                                                                                      TG km 3+300 - 3+400
                                                                                      TG km 4+500 - 4+730
                                                                                      TG km 5+000 - 5+400
                                                                                      dojazd do WA-1
                                                                                      WKP, WW
                                                                                      ul. Leśna
                                                                                      ul. Kościuszki
                                                                                      rondo ul. Kościuszki
                                                                                      ul. Klasztorna
- docinanie i czyszczenie podbudowy z AC                      
- warstwa ścieralna z SMA                                               TG km 6+050 - 7+646, WW
                                                                                      rondo ul. Hallera
                                                                                      ul. Klasztorna
                                                                                      ul. Przemysłowa
                                                                                      WD-9 (zjazdy)
- warstwa ochronna z AC                                                 WD-4, WD-9
- frezowanie nawierzchni                                                  TG km 0+000 - 0+040
                                                                                      TG km 5+000 - 5+400
                                                                                      ul. Klasztorna
- kruszbet                                                                       DD2, DD8, DD11, DD15
                                                                                      DD19
- wymiana gruntu                                                             ZR-4
- krawężniki, obrzeża                                                       ul. Klasztorna, ul. Leśna
                                                                                      ul. Cegielnia
                                                                                      istniejąca DK 20 km 0+030
- kostka kamienna                                                           ul. Klasztorna
                                                                                      istniejąca DK 20 km 0+030
- geomembrana                                                               ZR-4
- umocnienie zbiorników płytami ażurowymi                       ZR-4, ZR-7, ZRI-8, ZRI-10
- ścieki trójkątne                                                              TG km 6+300, WW
                                                                                      ul. Klasztorna
- ścieki korytkowe                                                           ul. Cegielnia
- ścieki pilaste                                                                 TG km 5+100
                                                                                      TG km 7+300
                                                                                      TG km 7+500, WW
- ścieki skarpowe                                                            WW
- umocnienie wlotów/wylotów przepustów                          TG km 2+562
                                                                                      TG km 3+280
                                                                                      TG km 3+400
                                                                                      TG km 3+500
                                                                                      TG km 4+035
                                                                                      WKP
- umocnienie rowu, przepustu                                           TG km 4+900
                                                                                      WKP, WW
                                                                                      ul. Chojnicka
- obrabianie studni wpadowych                                         TG km 0+700 - 1+500
                                                                                      TG km 3+700 - 4+500
                                                                                      TG km 6+000 - 7+000
                                                                                      WW
- odmulanie rowów, przepustów                                        ZR-4, ZR-5
- chodnik                                                                        ul. Klasztorna
                                                                                      ul. Przemysłowa
                                                                                      ul. Towarowa
                                                                                      ul. Cegielnia
- ciąg pieszo-rowerowy                                                     ul. Przemysłowa
- ścieżka rowerowa                                                          ul. Klasztorna
                                                                                      ul. Cegielnia
- wzmocnienie w technologii VD - nasyp przeciążający - rozbiórka, profilowanie, wymiana, zagęszczenie TG km 2+900
- mur oporowy                                                                 WW
- rekultywacja terenu                                                        TG km 5+750 - WKW
                                                                                      TG km 6+000 - 6+500
                                                                                      TG km 7+000 - 7+200
                                                                                      TG km 7+350 - Ł-4/2
                                                                                      TG - Ł-3/4
- humusowanie skarp i terenów płaskich                           
- bariery stalowe                                                              TG km 1+310 - 1+600
                                                                                      TG km 4+700 - 5+200
                                                                                      ul. Klasztorna
                                                                                      ul. Przemysłowa
- oznakowanie pionowe, balustrady                                   ul. Klasztorna
- utrzymanie oznakowania objazdów i tymczasowych ciągów pieszych


II.     Roboty Mostowe

Obiekt                                                                        Zakres robót
WA-1                                                              - nawierzchnia na kapach chodnikowych
                                                                      - montaż instalacji odwodnieniowej
- montaż barier ochronnych
                                                                      - próbne obciążenie obiektu                  
PZ-2                                                               - zbrojnie kap i gzymsów ścian oporowych
                                                                      - beton kap i gzymsów ścian oporowych
WA-3                                                              - beton gzymsów skrzydełek
                                                                      - krawężniki na skrzydełkach i dojazdach
- nawierzchnia na kapach chodnikowych
WD-4                                                              - nawierzchnia na kapach chodnikowych
- montaż instalacji odwodnieniowej
- beton i montaż desek gzymsowych na zwięczeniu ścian oporowych M2
- montaż balustrad i barier na obiekcie
- próbne obciążenie obiektu
WA-5                                                              - prace przy umocnieniu skarp stożków
                                                                      - schody skarpowe
- montaż instalacji odwodnieniowej
- próbne obciążenie obiektu
- antykorozja powierzchni betonowych
WD-6                                                              - nawierzchnia na kapach chodnikowych
- beton i montaż desek gzymsowych na zwięczeniu ścian oporowych
- montaż barier na obiekcie
WD-7                                                              - nawierzchnia na kapach chodnikowych
- prace przy umocnieniu skarp stożków
 montaż balustrad i barier na obiekcie
WD-8                                                             - beton kap chodnikowych
- krawężniki na dojazdach
- nawierzchnia na kapach chodnikowych

WD-9                                                                - nawierzchnia na kapach chodnikowych
- prace przy umocnieniu skarp stożków
III.   Roboty Branżowe

Zakres robót                                                                  Lokalizacja
Kanalizacja deszczowa KD7                                            ul. Cegielnia
Kanalizacja deszczowa KD18a                                         ul. Plebanka
Kanalizacja deszczowa KD17c                                         TG km 3+600
Kolizja T2                                                                       ul. Leśna
Kolizja T3                                                                       ul. Cegielnia
Kolizja T4                                                                       ul. Chojnicka, ul. Klasztorna
Kanał technologiczny                                                       TG km 0+400
                                                                                      TG km 0+800
                                                                                      TG km 2+000
                                                                                      TG km 4+500 - 5+200
                                                                                      TG km 7+000
Przepusty                                                                       TG km 2+870 (PMZ-5)
                                                                                      DD2
                                                                                      DD4
Melioracja                                                                       TG km 3+400
                                                                                      TG km 4+000
                                                                                      Bibrowa
                                                                                      ul. Towarowa
Montaż kratek, włazów                                                    TG km 4+725 (za wysypiskiem)
                                                                                      TG km 6+000 - 7+000
                                                                                      WA-1
                                                                                      ul. Cegielnia
                                                                                      ul. Leśna
                                                                                      ul. Klasztorna
                                                                                      ul. Towarowa
                                                                                      rondo ul. Kościuszki
Wpusty                                                                          ul. Cegielnia
                                                                                      ul. Klasztorna
                                                                                      ul. Leśna
Regulacja kratek i włazów                                                ul. Klasztorna
                                                                                      ul. Towarowa
Oświetlenie                                                                     TG km 3+500
                                                                                      WW
                                                                                      ul. Klasztorna
Kolizja 5nn, 6nn, 7nn, 8nn                                                ul. Cegielnia
Kolizja 21nn                                                                    ul. Leśna
ROBOTY BUDOWLANE  WYKONANE W KWIETNIU 2017:

I.       Roboty Drogowe

Zakres robót
Lokalizacja


- roboty ziemne (nasyp, wykop, skarpowanie, rowy, chodniki, zjazdy)
TG km 0+000 - 0+170
TG km 1+400 - 1+500

TG km 2+100 - 2+200

TG km 2+550

WKP Ł2/3 i Ł2/4

TG km 3+500 - 4+500

TG km 3+700 - 3+800

TG km 4+000 - 4+300

TG km 4+500 - 4+580

TG km 5+800

TG km 6+850 - 7+350

WW

ul. Leśna

ul. Cegielnia

ul. Klasztorna

ul. Przemysłowa

ul. Chojnicka

ul. Towarowa

Droga gminna przy WD-8

DD7, WD-9, ZR-7

ZR-4, ZRI-8, ZRI-10
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 0/16
TG km 0+000 - 0+170

TG km 1+450

TG km 2+480 - 2+620

TG km 2+740 - 2+780

TG km 4+500 - 4+725

WW

ul. Leśna, ul. Towarowa

ul. Klasztorna

Droga gminna przy WD-8
- podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5
TG km 0+000 - 0+170

TG km 1+450

WKP

TG km 2+480 - 2+620

TG km 2+740 - 2+780

TG km 4+500 - 4+780

TG km 4+400

WW

ul. Leśna

ul. Przemysłowa

ul. Towarowa

Rondo ul. Kościuszki

ul. Klasztorna

ul. Cegielnia

Droga gminna przy WD-8
- nawierzchnia z mieszanki 0/31,5
DD12

DD13
- warstwa wiążąca z AC
TG km 4+050 - 4+400

ul. Kościuszki,

ul. Cegielnia

ul. Klasztorna

ul. Przemysłowa
- podbudowa z AC
TG km 0+000 - 0+170

TG km 0+650

TG km 0+750

TG km 1+300 - 1+500

TG km 2+230 - 2+300

WKP

TG km 3+500 - 3+800

TG km 6+900 - 7+600

WW

ul. Kościuszki

ul. Klasztorna

ul. Przemysłowa
- warstwa ścieralna z SMA
ul. Leśna

ul. Klasztorna

ul. Przemysłowa
- asfalt twardolany (w. ochronna)
WA-5, WA-3, WA-1
- kruszbet
DD16
- wymiana gruntu
ZRI-8, ZRI-10
- krawężniki
ul. Klasztorna

ul. Leśna

ul. Cegielnia

ul. Chojnicka

ul. Przemysłowa
- kostka kamienna
Rondo Ł3/3

Rondo R2/1 i R2/2

ul. Kościuszki

ul. Klasztorna

ul. Przemysłowa
- umocnienie zbiorników płytami ażurowymi
ZR-7, ZRI-8
- ścieki trójkątne
TG km 0+740 - 0+780

TG km 7+100

WW


- ścieki skarpowe
ul. Klasztorna

TG km 3+500 - 3+600


- umocnienie wlotów/wylotów przepustów
ul. Klasztorna

WKW Ł3/1

DD14


- odwodnienie liniowe
TG km 4+524 - 4+705


- chodnik
ul. Klasztorna

ul. Przemysłowa

ul. Cegielnia


- wzmocnienie w technologii CMC - geotkanina, nasyp
TG km 2+550


- wzmocnienie w technologii VD - rozbiórka nasypu przeciążeniowego
TG km 2+900


- mur oporowy
WW


- utrzymanie oznakowania objazdów i tymczasowych ciągów pieszych


- rekultywacja terenu
WKW, WW

TG km 4+550 - 4+700

TG km 0+000 - 0+500

TG km 3+500

TG km 6+700 - 6+800
- humusowanie skarp i terenów płaskich


II.     Roboty Mostowe

Obiekt                                                                        Zakres robót
WA-1                                                              - w-wa wiążąca z ATL na obiekcie
                                                                                                                                
PZ-2                                                               - brak prac

WA-3                                                              - zbrojnie i beton kap chodnikowych
- montaż desek gzymsowych na obiekcie
- zbrojnie gzymsów skrzydełek
- montaż desek gzymsowych na
skrzydełkach
- w-wa wiążąca z ATL na obiekcie
                                              
WD-4                                                              - zbrojnie i beton kap chodnikowych
- krawężniki na dojazdach
- montaż instalacji odwodnieniowej
- beton i montaż desek gzymsowych na zwięczeniu ścian oporowych M1

WA-5                                                              - beton kap chodnikowych
- krawężniki na dojazdach
- prace przy umocnieniu powierzchni przy
 filarach kostką kamienną
- w-wa wiążąca z ATL na obiekcie

WD-6                                                              - zbrojnie i beton kap chodnikowych
- krawężniki na dojazdach

WD-7                                                              - zbrojnie i beton kap chodnikowych
- krawężniki na dojazdach
- montaż instalacji odwodnieniowej
- beton i montaż desek gzymsowych na zwięczeniu ścian oporowych


WD-8                                                             - krawężniki na dojazdach
- montaż instalacji odwodnieniowej
- zbrojenie kap chodnikowych


WD-9                                                                - beton płyty przejściowej P1  
- montaż instalacji odwodnieniowej
- prace przy umocnieniu skarp stożków
- montaż desek gzymsowych na
skrzydełkach


III.   Roboty Branżowe

Zakres robót
Lokalizacja


Kanalizacja deszczowa KD11
ul. Klasztorna
Kanalizacja deszczowa KD19a
TG km 4+600 - 5+400
Kanalizacja deszczowa KD7
ul. Cegielnia
Kanalizacja deszczowa KD29
WW
Kanalizacja deszczowa KD16d
TG km 2+550
Kanalizacja deszczowa KD16
TG km 2+550


Kolizja T3
ul. Cegielnia
Kolizja T8
ul. Przemysłowa
Kolizja T9
WW


Kanał technologiczny
TG km 0+600 - 2+300

TG km 5+000 - 7+000

TG km 4+400

TG km 0+400

TG km 0+600

TG km 0+700


Przepusty
DD8

DD16

DD2


Oświetlenie
ul. Klasztorna

ul. Przemysłowa

WKP

WW


Melioracja
ul. Towarowa

TG km 3+400

TG km 4+000


Kolizja SRK
TG km 4+550


ROBOTY BUDOWLANE  WYKONANE W MARCU 2017:


I.       Wymagania ogólne
-      nadzór saperski, archeologiczny, środowiskowy
-      prace związane z budową i utrzymaniem zaplecza, organizacją ruchu oraz placów składowych

II.     Roboty Drogowe

Zakres robót
Lokalizacja


- odhumusowanie
ul. Klasztorna, WKP Ł2/1

DD19A

ul. Leśna


- wykop
TG km 0+550 - 1+000

ul. Klasztorna, WKP Ł2/1

TG km 3+000 - 4+500

TG km 5+460 - 5+480

TG km 5+780 - 6+200

TG km 7+000 - 7+350

TG km 7+600 - 7+646

ul. Cegielnia

ul. Towarowa

DD4

DD7

DS7

DS8

DD11

DS11

DD12

DD15

DD19 i DD19A

ZR-4

ZR-5

ZR-7

Droga gminna przy WD-8


- nasyp
TG km 0+000 - 0+100

TG km 0+550 - 1+000

TG km 1+300 - 1+380

TG km 3+500 - 4+000

TG km 4+500 - 6+400

WW

ul. Klasztorna

ul. Towarowa

ul. Przemysłowa

Droga gminna przy WD-8

WA-3

WD-4

WA-5

WD-9

DS4

DS8

DD16

DD19 i DD19A

ZR-4

ZRI-10


- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 0/16
WKP Ł2/3

WA-3

ul. Klasztorna

istniejąca DK20 (Kościerska Huta)

ul. Kościuszki

WW

TG km 0+680 - 0+770

ul. Przemysłowa

TG km 4+400

ul. Cegielnia


- podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5
ul. Klasztorna, ul. Kościuszki

WA-3

TG km 4+400

ul. Przemysłowa

WW

TG km 0+680 - 0+770

TG km 2+265 - 2+315


- warstwa wiążąca KR3
ul. Kościuszki


- podbudowa z AC KR3
ul. Kościuszki


- podbudowa z AC KR4
TG km 0+300

TG km 3+800 - 4+350


- stabilizacja podłoża
ul. Cegielnia

TG km 7+450 - 7+646

WW Ł4/3 i DD16

TG km 0+000 - 0+170


- kruszbet
DS11A

DS8

DD19a

DD7


- wymiana gruntu
ZR-7

ZRI-8

TG km 0+000 - 0+100


- krawężniki
ul. Przemysłowa

WKP Ł2/3 i Ł2/4, Rondo Ł3/3

Ronda R2/1 i R2/2

ul. Klasztorna


- kostka kamienna
Rondo Ł3/1

Ronda R2/1


- kostka betonowa
TG km 3+500


- humusowanie
DD11, DD12, DD15

WKP Ł2/1 i Ł2/3, ul. Klasztorna

WKW

TG km 5+100

TG km 5+900

TG km 6+000

TG km 6+200 - 7+000

TG km 4+700 - 5+800


- ścieki trójkątne
TG km 3+500

TG km 5+300

TG km 5+700

ul. Klasztorna

TG km 2+265 - 2+315


- ścieki skarpowe
TG km 1+500 - 2+000

TG km 6+100

TG km 4+900

TG km 0+800, 6+100

TG km 5+100

ul. Przemysłowa, ul. Klasztorna


- umocnienie rowów
WKZ Ł1/1

WKW Ł3/1

DD11

DD1, ul. Klasztorna

TG km 6+450


- chodnik
ul. Leśna

ul. Przemysłowa


- wzmocnienie w technologii CMC - materac, siatki, nasyp
TG km 2+550


- wzmocnienie w technologii DR - materac na połączeniu, geomembrana
TG km 4+550


- umocnienie wlotu/wylotu przepustu
DD12

DD15

TG km 5+100, 6+450

ul. Towarowa


- mur oporowy
WW


- utrzymanie oznakowania objazdów i tymczasowych ciągów pieszych


- frezowanie i rozbiórka istniejącej nawierzchni
ul. Kościuszki, ul. Klasztorna, ul. Leśna


- objazd
TG km 0+000


- rekultywacja terenu
TG km 5+100 - 5+300

TG km 6+000 - 6+700

TG km 4+525 - 4+725

WKW


- rozkładanie i zgrzewanie geomembrany
ZR-7III.   Roboty Mostowe

Obiekt                                                                       Zakres robót
WA-1                                                              - podwalina pod stożki
                                                                      - prefabrykowane schody skarpowe
                                                                      - umocnienie skarp kostką kamienną

WA-3                                                              - drenaż za przyczółkami
- montaż kotew kap chodnikowych
- izolacja natryskowa MMA płyty ustroju
- płyty przejściowe
- układanie krawężnika kamiennego
                                              
WD-4                                                              - montaż kotew kap chodnikowych
- izolacja natryskowa MMA płyty ustroju
- montaż desek gzymsowych na obiekcie
- układanie krawężnika kamiennego
- montaż dylatacji modułowych P1 i P3
- deskowanie gzymsów ścian oporowych

WA-5                                                              - montaż dylatacji modułowych P1 i P5
- podwalina pod stożki – Podpora P1
                                                                      - zbrojenie kap chodnikowych

WD-6                                                              - montaż kotew kap chodnikowych
- izolacja natryskowa MMA płyty ustroju
- płyty przejściowe
- układanie krawężnika kamiennego
- montaż dylatacji modułowych P1 i P3

WD-7                                                              - montaż kotew kap chodnikowych
- izolacja natryskowa MMA płyty ustroju
- płyty przejściowe
- układanie krawężnika kamiennego
- montaż dylatacji modułowych P1 i P3

WD-8                                                              - montaż kotew kap chodnikowych
- izolacja natryskowa MMA płyty ustroju
- montaż desek gzymsowych
- układanie krawężnika kamiennego
- montaż dylatacji modułowych P1 i P3
- beton i montaż desek gzymsowych na zwięczeniu ścian oporowych

WD-9                                                                - montaż dylatacji modułowych P1 i P2
                                                                        - beton i montaż desek gzymsowych na zwięczeniu ścian oporowych                 


IV.   Roboty Branżowe

Zakres robót
Lokalizacja


Wyloty przykanalików
TG km 3+500

ul. Przemysłowa

TG km 0+700 - 1+000

ul. Klasztorna

WA-3


Regulacja wpustów/włazów
TG km 3+500

ul. Klasztorna

ul. Leśna

WW


Wlot i wylot zbiornika, dreny
ZR-7


Kanalizacja deszczowa KD2, KD23, KD24
ul. Leśna, ul. Towarowa
Kanalizacja deszczowa KD1a, KD7, KD10c
ul. Kościuszki, ul. Cegielnia, ul. Klasztorna
Kanalizacja deszczowa KD10, KD10b, KD25, KD26
ul. Klasztorna, ul. Przemysłowa
Kanalizacja deszczowa KD27, KD31
TG km 6+800, WW


Kolizje 5nn, 6nn, 7nn, 8nn
ul. Cegielnia


Kolizja T3
ul. Cegielnia
Kolizja T7
ul. Towarowa
Kolizja T8, T9
ul. Przemysłowa, WW


Kanał technologiczny
TG km 1+000 - 1+500

TG km 3+000 - 7+600


Zabezpieczanie kabli, rozstawianie słupów
ul. Cegielnia


Przepust (oświetlenia)
ul. Klasztorna


Budowa rur ochronnych (oświetlenia)
WA-1


Przepusty zjazdów
DS8


Wykonanie przepustu GRP
DD7