ROBOTY BUDOWLANE  WYKONANE W CZERWCU 2017:
I.       Roboty Drogowe
Zakres robót
Lokalizacja


- roboty ziemne 
(korytowanie, nasyp, wykop, 
 profilowanie, skarpowanie, rowy, 
pobocza, chodniki, zjazdy)
TG km 2+300 - 2+500
TG km 2+700 - 3+300
PZ-2

WKZ (Ł-1/1, Ł-1/4)

WKP (Ł-2/4)

WW (Ł-4/3)

ul. Leśna, ul. Cegielnia

ul. Klasztorna, ul. Towarowa

Droga gminna przy WD-8

ul. Jedności Robotniczej

ul. Siekierkowskiego

DD1, DD3, DD4, DD10

DD15, DD19, DS3, DS6, DS6a 

ZR-4, ZR-5, ZRI-8
- odhumusowanie
ul. Leśna
- stabilizacja podłoża
DD19a
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej 0/16
TG km 2+700 - 3+000

WKW, ul. Leśna
- podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31,5
TG km 2+700 - 3+000

TG km 6+000

ul. Leśna

rondo ul. Przemysłowa

rondo ul. Hallera

DD4, DD10, DD19, DD19a
- nawierzchnia z mieszanki 0/31,5
DD1, DD2, DD3, DD6, DD7

DD11, DD14,  DD15, DD16

DD17, DS11
- pobocze z mieszanki 0/31,5
TG km 0+000, km 0+700

TG km 0+700

WKZ (Ł-1/4), TG km 3+100

TG km 3+100, km 4+100

TG km 6+000, km 7+000
- warstwa mrozoochronna z gruntu związanego cementem
DD19a

- warstwa wiążąca z AC
TG km 0+610 - 1+400

TG km 1+400 - 2+290 str. L

TG km 1+500 - 2+100 str. P

TG km 2+600 - 3+100

TG km 3+100 - 4+400 (dokończenie)

TG km 4+530 str. P

TG km WA-5 - 5+950 str. L

TG km 5+100 - 6+100 str. P

WKP (Ł-2/1)

WKW (Ł-3/1, Ł-3/4)

ul. Leśna

Droga gminna przy WD-8

rondo ul. Hallera

ul. Towarowa, ul. Przemysłowa
- podbudowa z AC
TG km 2+750 - 3+050

ul. Leśna

ul. Przemysłowa
- warstwa ścieralna z SMA
TG km 0+000 - 0+700, WKZ
(Ł-1/3, Ł-1/4)

TG km 3+050 - 4+300

WW (Ł-4/1, Ł-4/2, Ł-4/3)

rondo ul. Hallera

ul. Towarowa, ul. Klasztorna

Droga gminna przy WD-8
- warstwa ochronna z AC
WD-6, WD-8
- frezowanie nawierzchni
przed WA-1 (30 m od dylatacji)

WKW (Ł-3/2, Ł-3/3)

ul. Leśna, ul. Chojnicka

ul. Klasztorna
- rozbiórka konstrukcji nawierzchni
objazd tymczasowy WD-4, WD-7
- kruszbet
DD1, DD3, DD10, DD10a

DD15, DD19, DD19a, DS6

ul. Siekierkowskiego

ul. Jedności Robotniczej
- krawężniki, obrzeża
ul. Leśna, ul. Cegielnia

Droga gminna przy WD-8
- kostka kamienna
ul. Klasztorna, ul. Przemysłowa

ul. Chojnicka
- drenaż
ZR-5
- nadsypka piaskowa
ZR-5
- umocnienie zbiorników płytami ażurowymi
ZR-4, ZR-5, ZR-7, ZRI-8, ZRI-10
- ścieki korytkowe
TG km 5+500, km 5+700

ul. Klasztorna

Droga gminna przy WD-8
- ścieki pilaste
TG km 4+700, km 4+900

TG km 5+100
- ścieki skarpowe
WKP (Ł-2/4)

ul. Klasztorna
- umocnienie wlotów/wylotów przepustów
DD8
- układanie geowłókniny na dnie rowu
TG km 2+130 - 2+200 str. P
- umocnienie rowu, przepustu
WKP, DD8, DD9
- obrabianie studni wpadowych
TG km 1+100 - 1+500

TG km 4+900, km 5+800

ul. Klasztorna
- odmulanie rowów, przepustów
TG km 1+300 - 2+000
- chodnik
ul. Klasztorna

Droga gminna przy WD-8

ul. Leśna, ul. Cegielnia
- ciąg pieszo-rowerowy
ul. Przemysłowa
- ścieżka rowerowa
ul. Klasztorna, ul. Cegielnia

ul. Leśna
- płyty yomb (droga do zbiornika)
ZR-4, ZR-7, ZRI-10
- rekultywacja terenu
WKP - rz. Bibrowa

ul. Rolnicza
- humusowanie skarp i terenów płaskich- bariery stalowe
TG km 1+600 - 1+800 (pas rozdziału)

TG km 6+400 - 6+750 str. L

TG km 6+400 - 7+030 str. P

TG km 7+000 - 7+090 str. L

WW, ul. Klasztorna, WD-8
- płotki naprowadzające dla małych zwierząt (podsypka)
TG km 6+000 - 6+500 str. L
- utrzymanie oznakowania objazdów i tymczasowych ciągów pieszych

II.     Roboty Mostowe

WA-1
- humusowanie i obsianie skarp stożków

PZ-2
- prace przy umocnieniu skarp stożków

WA-3
- schody skarpowe
- montaż instalacji odwodnieniowej
- montaż barier ochronnych
- obrukowanie skarp
- humusowanie i obsianie skarp stożków

WD-4

- obrukowanie skarp
- humusowanie i obsianie skarp stożków

WA-5 
- prace przy umocnieniu skarp stożków
- montaż instalacji odwodnieniowej
- montaż barier na obiekcie

WD-6 
- montaż instalacji odwodnieniowej
- schody skarpowe
- prace przy umocnieniu skarp stożków
- próbne obciążenie obiektu

WD-7
- prace przy umocnieniu skarp stożków
- humusowanie i obsianie skarp stożków

WD-8
- schody skarpowe
- montaż barier na obiekcie

WD-9
- montaż barier na obiekcie
- próbne obciążenie obiektu
- humusowanie i obsianie skarp stożków

III.   Roboty Branżowe

Zakres robót
Lokalizacja


Kanalizacja deszczowa KD1
rondo ul. Hallera
Kanalizacja deszczowa KD1a
ul. Kościuszki
Kanalizacja deszczowa KD3b, KD4, KD4b, KD4c, KD5, KD6
ul. Leśna
Kanalizacja deszczowa KD7
ul. Cegielnia
Kanalizacja deszczowa KD9
TG km 1+900
Kanalizacja deszczowa KD14a, 14b
ul. Klasztorna
Kanalizacja deszczowa KD17b
TG km 3+500
Kanalizacja deszczowa KD18b
ul. Plebanka
Kanalizacja deszczowa KD20
TG km 4+725 (za wysypiskiem)
Kanalizacja deszczowa KD26
ul. Przemysłowa
Kanalizacja deszczowa KD28, KD29, KD30, KD31
WW
Kolizja T3
ul. Leśna
Kanał technologiczny
TG km 1+000, km 1+400

TG km 2+300 - 2+400

TG km 2+700

TG km 3+400 - 3+500

TG km 4+000, TG km 4+200

TG km 4+200

TG km 4+800 - 4+900

TG km 5+000 - 5+200

TG km 5+800

TG km 6+100 - 6+200
Przepusty
PPMZ-1 (zabruk), DD15, DD19
Melioracja
TG km 4+000

Bibrowa, ul. Plebanka
Montaż kratek, włazów
TG km 1+400

TG km 4+725 - 5+797

WA-1, WA-5, WD-8

ul. Leśna, ul. Towarowa
Wpusty
ul. Leśna
Dren w rowie
okolice rz. Bibrowa (TG km 2+560)
Oświetlenie
WKZ, WKP

TG km 3+500

ul. Przemysłowa, ul. Klasztorna

ul. Cegielnia, ul. Leśna
Kolizja 1nn
TG km 0+018
Kolizja 5nn, 6nn, 7nn, 8nn
ul. Cegielnia