Opis Projektu

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia.
Projekt budowy obwodnicy obejmuję trasę główną o łącznej długości około 7,6 km wraz z czterema węzłami drogowymi: Kościerzyna Zachód, Kościerzyna Południe, Kościerzyna Wschód oraz Wieżyca.
Na węzłach obwodnica krzyżuje się z następującymi drogami:
− istniejąca droga krajowa nr 20,
− droga powiatowa nr 2403G (ul. Leśna),
− droga wojewódzka nr 214 (ul. Klasztorna),
− droga wojewódzka nr 221 (ul. Przemysłowa).
W zakres inwestycji wchodzi również przebudowa dróg poprzecznych, które krzyżują się z projektowaną obwodnicą Kościerzyny:
− droga gminna nr 187098G Stare Nadleśnictwo – Szarlota (ul. Cegielnia),
− droga gminna nr 187088G Kościerzyna – Nowy Klincz (ul. Towarowa),
− droga gminna nr 187029G Kościerska Huta – Mały Klincz.
Drogi te nie będą miały bezpośredniego połączenia z projektowaną obwodnicą – przechodzą nad lub pod obwodnicą. W celu obsługi terenów przyległych zaprojektowane zostaną drogi dojazdowe i serwisowe. Korpus obwodnicy oraz obiekty inżynierskie w ciągu trasy zaprojektowano dla układu jednej jezdni dwukierunkowej o przekroju 2+1 z zespołem leżących na przemian dodatkowych pasów wyprzedzania.

Lokalizacja inwestycji
Początek projektowanej obwodnicy przewidziano przed granicą miasta Kościerzyna (km 257+643). Koniec, km 7+646, znajduje się w na włączeniu projektowanej obwodnicy do istniejącej DK20 w km 263+390, ok. 1000 m za skrzyżowaniem z drogą gminną Kościerska Huta – Mały Klincz.
Cały omawiany odcinek zlokalizowany jest w środkowej części województwa pomorskiego, w obrębie powiatu kościerskiego. Na odcinkach km 0+107 do km 0+665 oraz km 1+405 do  km 6+167 trasa przebiega przez obszar miasta Kościerzyna. Na odcinkach km 0+000 do km 0+107, km 0+665 do km 1+405 i od km 6+167 do km 7+646 trasa przebiega przez obszar gminy wiejskiej Kościerzyna.
Długość projektowanej obwodnicy miasta wynosi 7,646 km.

Celem inwestycji:
Celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego oraz wybudowanie odcinka drogi krajowej stanowiącego obwodnicę miasta Kościerzyny o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

W wyniku realizacji inwestycji uzyska się następujące efekty:
− zwiększy się przepustowość w korytarzu drogi krajowej nr 20,
− podniesie się poziom swobody ruchu na drodze,
− nastąpi wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie inwestycji,
− poprawie ulegnie komfort jazdy i wygoda podróży,
− zmniejszy się zużycia paliwa i pozostałe koszty eksploatacyjne pojazdów,
− zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna w rejonie projektowanej obwodnicy,
− nastąpi poprawa warunków środowiskowych dla mieszkańców Kościerzyny

Część drogowa (parametry techniczne):
• przekrój jednojezdniowy - 2+1,
• klasa techniczna - GP,
• prędkość projektowa Vp - 80 km/h (na początku i końcu trasy ograniczenie prędkości do 70 km/h)
• prędkość miarodajna Vm - 100 km/h (na początku i końcu trasy ograniczenie prędkości do 90 km/h)
• skrajnia pionowa - 4,9 m,
• szerokość jezdni - 2 x 3,5 m dla przekroju 1+1, - (3,5 m + 3,25 m) + 3,75 m dla przekroju 2+1,
• spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % na prostej,
• opaska zewnętrzna - 0,5 m przy dwóch lub 0,75 m przy jednym pasie ruchu w jednym kierunku (1,0 m jeżeli jest pas rozdziału),
• pas rozdziału - min. 4,25 m (w tym opaski wewnętrzne) lub większa w przypadku poszerzenia ze względu na widoczność,
• pas separacyjny - min. 1,5 m lub większa w przypadku poszerzenia ze względu na widoczność na zatrzymanie,
• opaska wewnętrzna - 0,5 m przy dwóch lub 0,75 m przy jednym pasie ruchu w jednym kierunku (1,0 m jeżeli jest pas rozdziału),
• pobocze gruntowe - min. 1,0 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji słupów oświetlenia, urządzeń BRD oraz ochrony środowiska,
• szerokość korony drogi - min. 10,5 m dla przekroju 1+1,
- min. 15,25 m dla przekroju 2+1 z pasem separacyjnym,
- min. 18,25 m dla przekroju 2+1 z pasem dzielącym, lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji słupów oświetlenia, urządzeń brd oraz ochrony środowiska, poszerzenia ze względu na widoczność,
• obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś,
• kategoria ruchu - KR4.

Obiekty inżynierskie
Obiekty inżynierskie realizowane w ramach przedmiotowego zadania zlokalizowane w ciągu i nad obwodnicą m. Kościerzyna zaprojektowano na obciążenia klasy A (wg PN-85/S-10030)+ Stanag 150, MLC (Military Load Class), Pojazdy Kołowe 100/150, Pojazdy Gąsienicowe 100/150 (w 2 kolumnach/w 1 kolumnie), a obiekty WD-6 i WD-8 na klasę obciążeń B. Poniżej przedstawiono zestawienie wszystkich budowanych w ramach zadania obiektów inżynierskich oraz ich krótką charakterystykę.
Lp.
Oznaczenie obiektu
Km
w ciągu drogi
Rozpiętość teoretyczna przęsła
Szerokość obiektu
Długość obiektu
Skrajnia pod obiektem
Liczba przęseł
Ustrój niosący
1
WA-01
0+709,70
DK20
21,00
10,60
22,0
4,80
1
ramowy
2
PZ-02
1+003,00
DK20
11,20
22,85
11,40
3,50
-
łukowy prefabrykowany żelbetowy
3
WA-03
1+394,76
DK20
17,10
21,55
18,0
4,70
1
ramowy
4
WD-04
2+302,59
DW214 ul. Klasztorna
20,50
14,35
42,1
4,90
2
ciągły (belka sprężona)
5
WA-05
4+450,84
DK20
18,50
30,00
12,85
98,2
6,7 linia 233
7,1 linia 201
4
ciągły (belka sprężona)
6
WD-06
5+467,96
187088G ul. Towarowa
21,00
10,45
43,08
4,90
2
ciągły (belka sprężona)
7
WD-07
5+797,82
DW221
17,00
14,35
35,09
5,00
2
ciągły (belka sprężona)
8
WD-08
6+950,54
187029G
19,00
9,70
39,13
5,10
2
ciągły (belka sprężona)
9
WD-09
7+308,89
łącznica Ł4/2
34,50
8.6÷9.32
35,57
5,00
1
wolnopodparty
10
ST-01
7+501,01
DK20
-
-
117,10
-

ściana oporowa

Ekrany akustyczne
Zaprojektowano jeden odcinek ekranu akustycznego, który znajduje się na węźle Wieżyca. Całkowita długość ekranu akustycznego wynosi 137 m.

Przepusty
Konstrukcje przepustów zaprojektowano wykonane z rur okrągłych o średnicy wewnętrznej 2.5m i 3.0m (PMZ-1). Przepusty będą pełniły rolę przejścia dla zwierząt małych. Wewnątrz przepustów "suchych" założono ułożenie nawierzchni z gruntu. Wewnątrz przepustów z ciekami wykonstruowano półki dla zwierząt na stałe połączone z rurą i podwieszone za pomocą cięgien.
Parametry przepustów:
l.p.
NAZWA OBIEKTU
OBIEKTY PROJEKTOWANE
lokalizacja km drogi DK -20
światło
długość
m
m
1
PMZ-3
1+610,00
2,0x1,5
47,05
2
PMZ-4
1+925,00
2,0x1,5
34,67
3
PPMZ-1
2+562,15
2,61x1,0
53,30
4
PMZ-5
2+870,00
2,0x1,5
36,19
5
PMZ-2
3+280,00
2,0x1,5
41,86
6
PPMZ-3
3+400,00
2,61x1,0
35,12
7
PPMZ-4
4+035,00
2,61x1,0
43,64
8
PMZ-6
4+900,00
2,0x1,5
35,64
9
PMZ-7
5+100,00
2,0x1,5
33,41
10
PMZ-8
6+450,00
2,0x1,5
28,06
11
PPMZ-5
6+782,50
2,61x1,0
39,78

Zieleń izolacyjna
Zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej w miejscach w niej wskazanych przewidziano nasadzenia zieleni izolacyjnej. Nasadzenia te zostały wykonane w granicach linii rozgraniczających w miarę dostępności terenu.

Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe i roztopowe zostaną zebrane z nawierzchni jezdni poprzez wpusty deszczowe z osadnikami i sprowadzone przez urządzenia podczyszczające. Przed odpływem wód opadowych do odbiornika przewidziano wykonanie urządzeń do oczyszczania wód deszczowych: zbiorniki  retencyjno-infiltracyjne i zbiorniki retencyjne szczelne, dla wód opadowych; trawiaste rowy drogowe; studzienki rewizyjne z osadnikami; studnie osadnikowe z deflektorami (przegrodami) SO; separatory SEP z osadnikami OS – przewidziane dla separacji piasku, szlamu oraz związków ropopochodnych z wód opadowych spływających z drogi.
Na obiektach inżynierskich zaprojektowano wpusty mostowe oraz kanały podwieszone. Odwodnienie modernizowanych dróg poprzecznych oraz dróg dojazdowych przewiduje się do systemu odwodnienia DK 20 oraz rowów drogowych.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
Zakres sieci wodociągowej obejmuje przebudowę i zabezpieczenie istniejącej oraz projektowanej infrastruktury wodociągowej.

Sieci energetyczne WN, SN i NN
Ze względu na kolizję z projektowaną obwodnicą Kościerzyny należy przebudować 2 linie WN (110kV), 16 linii SN (15kV) oraz 22 linie NN (0,4kV). Kolidujące linie napowietrzne SN i NN na całej szerokości pasa drogowego obwodnicy zostaną skablowane. Kolidujące linie kablowe zostaną dobezpieczone lub przełożone.  Pod  drogami  i  korpusem  obwodnicy  kable  zostaną ułożone  w  rurach osłonowych.

Oświetlenie drogowe
W związku ze zmianą układu drogowego i budową nowego przebiegu obwodnicy Kościerzyny w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński - Gdynia zostanie przebudowane i wybudowane nowe oświetlenie drogowe.

Sieci teletechniczne
Przebudowa sieci teletechnicznych służyć będzie do komunikacji poszczególnych urządzeń i systemów w pasie drogowym. Wykonawca zrealizuje ją poprzez zaprojektowanie oraz wykonanie kanałów technologicznych stanowiących ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczaniu lub eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej dla całego odcinka obwodnicy wraz z obszarem przyległym w zakresie niezbędnym do podłączenia instalowanych i docelowych systemów drogowych.

Sieci Gazowe
Zakres przebudowy sieci gazowej obejmuje przebudowę kolizji i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury gazowej.

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na obszary chronione
Projektowana obwodnica Kościerzyny nie przecina form ochrony przyrody w myśl art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody. Najbliżej położonymi w stosunku do przedsięwzięcia formami ochrony przyrody są Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Leniec nad Wierzycą (0,5km) i Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Bory Tucholskie (0,7km). Przeprowadzenie oceny oddziaływania na ww. obszary Natura 2000 w przypadku zaprojektowanej obwodnicy nie jest konieczne, gdyż na obszarze objętym inwentaryzacją przyrodniczą wokół drogi nie stwierdzono ważnych miejsc bytowania gatunków stanowiących cele ochrony tychże ostoi.
Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych projektowanej obwodnicy oraz istniejącej DK20 związanych z przecięciem ścieżek migracji zwierząt. W miejscach, gdzie zaplanowano przejścia dla zwierząt, DK20 znajduje się w znacznej odległości od zaprojektowanej obwodnicy, co wyklucza możliwość kumulowania się negatywnego oddziaływania tych dróg na zwierzęta. Także projektowane drogi dojazdowe nie będą powodować dodatkowych utrudnień w migracji zwierzyny. Drogi te przebiegać będą głównie po terenie, a ich nawierzchnia będzie gruntowa, co nie będzie stanowić poważnej przeszkody na szlaku przemieszczania zwierząt.
Nie przewiduje się także negatywnego wpływu na lasy ochronne, ponieważ nie kolidują one bezpośrednio z inwestycją.

Ochrona konserwatorska

Na trasie przebiegu projektowanej obwodnicy miasta Kościerzyny nie występują stałe obiekty dziedzictwa kulturowego objęte ochroną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.